دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397
راهنمای مراجعین
                                       



 

 مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده



       
 مدارک مورد نیاز صدورپروانه



       
 مدارک مورد نیاز جهت دریافت انواع گواهی ها



       
 مدارک مورد نیاز جهت دریافت انواع استعلام ها



         گردش کار صدور پروانه ها



                                         
 
گردش کار استعلام ها



         
گردش کار گواهی های ساختمانی



       
 انواع پروانه های ساختمانی



       
انواع گواهی ها



       
 انواع استعلام ها




 



       
                         
 



راهنمای پرداخت عوارض کسب و پیشه



         راهنمای دریافت مفاصا حساب نوسازی



         آبیاری باغها



         آموزش نگهداری از گیاهان فضای باز و آپارتمانی



        مراحل اخذ مجوز حرس درختان



                   

 



                   



اسامی مهندسین فعال در لواسان




        گردش کار کمیسیون ماده صد



         مراحل درخواست آسفالت



         مراحل درخواست سنگ فرش



         مراحل درخواست جدول



                                         
 


         



                             

اسامی کارشناسان رسمی دادگستری




     مراحل مجوز نصب تابلو




         مراحل اخذ درخواست پل




          مراحل دریافت پلاک آبی




       
مراحل اخذ مجوز حفاری





                                         

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0