دوشنبه, 2 مرداد 1396

راهنمای مراجعین

                                       
 
 مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده
         مدارک مورد نیاز صدورپروانه
         مدارک مورد نیاز جهت دریافت انواع گواهی ها
         مدارک مورد نیاز جهت دریافت انواع استعلام ها
         گردش کار صدور پروانه ها
                                         
                                         
                                         
                                         
 گردش کار استعلام ها
         گردش کار گواهی های ساختمانی
         انواع پروانه های ساختمانی
        انواع گواهی ها
         انواع استعلام ها
                                         
                                         
                                         

 
       
 
         
                 
 
راهنمای پرداخت عوارض کسب و پیشه
         راهنمای دریافت مفاصا حساب نوسازی
         آبیاری باغها
         آموزش نگهداری از گیاهان فضای باز و آپارتمانی
        مراحل اخذ مجوز حرس درختان
                                         
                                         
                                         
                     
                   
اسامی مهندسین فعال در لواسان
        گردش کار کمیسیون ماده صد
         مراحل درخواست آسفالت
         مراحل درخواست سنگ فرش
         مراحل درخواست جدول
                                         
                                         
                                         
 
         
                             
اسامی کارشناسان رسمی دادگستری
         مراحل مجوز نصب تابلو
         مراحل اخذ درخواست پل
          مراحل دریافت پلاک آبی
          مراحل اخذ مجوز حفاری
                                         

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8