Tuesday, June 28, 2022
  • time : 12:38:56
  • Date : Thu Jul 02, 2020
با ماهی بیست هزار تومان در طرح هركارمند یك حامی فرزند یتیم شركت كنید

همکاران محترم میوانند با حد اقل ماهیانه 20.000 تومان در طرح هر کارمند یک حامی فرزند معنوی و یتیم شرکت کنند همچنان میتوانند با اختصاص 4 رقم اخر حقوق خود در طرح صدقه ماهیانه برای نیازمندان شرکت کنند.

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    5.7.2.0
    V5.7.2.0