جمعه, 28 خرداد 1400
  • ساعت : ۱۱:۴:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ 
  • تعداد بازدید : 314
امروز جبهه مقاومت قدرتمندتر از هـر زمـان دیگـری رژیـم غاصب صهیونیستی را به سـتوه آورده است
جعفر محمدرضا بیک لواسانی با انتشار پیامی به مناسبت روز جهانی قدس جبهه مقاومت را قوی تر از هر زمان دیگری دانست.

به گزارش روابط عمومی شهرداری لواسان، متن پیام شهردار بدین شرح است: امـروز ایـران اسـلامی با رهبـری امـام خامـنه‌ای (مدظله العالی) تمـام توطـئه‌هـای آمـریکا و رژیـم صهـیونیسـتی و مـتحدان مـنطقه‌ای آن‌ها را نقـش بر آب نمـوده به گونـه‌ای که جبهه مقاومت قدرتمندتر از هـر زمـان دیگـری ایـن رژیـم تـروریسـتی و نامشروع را به سـتوه آورده اسـت.
امـسال با تـوجه به گسترش ویـروس کـرونا جهـت رعایـت پروتـکل هـای بهـداشـتی وزارت بهـداشـت و همـچنین بـرای از بیـن بـردن هـر چـه سـریعتر ایـن ویـروس منحـوس راهپیمایی روز جـهانی قـدس صـورت نمی‌گـیرد.
بنده نیز همراه با مردم ولایی خطه لواسانات بـه رهنـمود‌هـای حکـیمانـه رهبـر معـظم انقـلاب گـوش جـان می‌سـپارم و از تمـامی مردم شـریف و ولایتـمدار آن دعـوت بـه عـمل می‌آورم تـا بـا اسـتماع سـخنرانی مقـتدای مقـتدر و عظیـم‌الشـأن امـت اسـلامی حضـرت آیـت الـله خامـنه ای (مـدظله العـالی) و گسـترش تفکـر مـقاومت، در راه بازگـرداندن حتـمی و قطـعی قـدس شـریف بـه صاحـبان اصـلی آن سـهمی هر چـند کوچک امـا ارزشـمند را ایفا نمایند.

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0