يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۹:۳:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 219
  • کد خبر : ۳۴۸۱
زبان لواسانی یا شمیرانی زبان اصیل ایرانی

سید علی اکبر متین گو:

تحقیق در باره زبان لواسانی

زبان لواسانی یا شمیرانی زبان اصیل ایرانی
متاسفانه چندیست مطالبی نا صحیحی در مورد لواسان , نام لواسان , تاریخ لواسان , زبان لواسان و…. در
بعضی سایت ها , برنامه های تلویزیونی و حتی بعضی نشریات درج میشود که منبع اکر آنها سایت ویکی
پدیا می باشد.
سایت ویکی پدیا یک سایت کاربر محور میباشد که هر شخصی میتواند من های آن را ویرایش کند و اگر
منبعی برای متون آن قید نشده باشد به هیچ عنوان نمیتوان ویکی پدیا را منبع و مرجع صحیحی دانست.
مطالب در ویکی پدیا اکرا با شیطنت های افراد دستخوش تحریف میشوند.
زبان لواسانی )شمیرانی(
در بعضی متون به غلط زبان لواسانی )شمیرانی( را تاتی و در بعضی موارد دیگر باز هم به غلط آن را زبان
طری مینامند .
لازم است بدانیم تهران در تقسیمات کشوری قدیم و پیش از این که پایتخت ایران شود از ملحقات شهر
تاریخی ری بود هاست؛ بنابراین گویش مردم این شهر نیز از شعب گویش راجی یا رازی، هان زبانی که از
زبان پهلوی منشعب و در شال و شال غربی و مغرب و جنوب ایران رواج داشته، بوده است. به تصریح
شمس قیس رازی زبان مردم شهر ری و از جمله تهران، حد فاصل زبان دری مرق و زبان پهلوی مغرب و
جنوب ایران محسوب م یگردیده است.
این گویش اصیل مردمان ایران امروزه فقط در زبان مردم روستائیان مناطق دولاب و شمیرانات و کن و سولقان
شنیده می شود.
از قدیمی ترین روزها در تهران لهجهٔ قدیم تهرانی رایج بوده که نزدیک به لهجهٔ رازی یعنی منسوب به
ری بوده است؛ چون این لهجه در شال ری بوده، به لهج ههای لواسانی یا هان گویش شمیرانی امروزی
نزدیک بوده است.
اما گویش تهرانی فعلی از کجا آمد؟
با تبدیل تهران به شهر توسط شاه طهماسب یکم فقط یک پنجم روستای تهران در شهر واقع شد و بقیهٔ
شهر باغ و زمین بایر بود. در این دوران مردم مختلف و ب هخصوص نظام یها به تهران مهاجرت کردند تا
ای نکه در دوران نادرشاه تهران یک پادگان نظامی شده بود.لهجه های این مهاجران با گویش رازی ادغام شد.
پس از پایتخت شدن تهران توسط آغامحمدخان قاجار مهاجرت به تهران و اقامت در آن سرعت پیدا کرد
و بسیاری از اقلیت های قومی و مذهبی به تهران آمدند.تبعید طایفهٔ زند به تهران توسط آغامحمدخان و
اثرگذاری لهجهٔ شیرازی را هم نمی توان در این گویش حال مردمان تهران بی تأثیر دانست.
ایجاد منصب دیوان در زمان فتحعلی شاه اتفاق مهمی در این تحولات بود. پس از آن، تفرش یها و آشتیان یها
مناصب مهم حکومتی را برعهده گرفتند. به این ترتیب، دو نوع زبان شایع شد «زبان قلمی » و «زبان
شمشیری ». حاصل اختاط این دو زبان، لهجه ای است که امروزه در #تهران رایج است.در نتیجه، به هی چوجه
نمی توان این گویش را تهرانی خالص نامید گویش تهرانی که امروزه به آن سخن میگوییم برگرفته از اختاط
چندین گویش با گویش اصیل تهرانی ) هان گویش لواسانی ( است ولی زبان اصلی اهالی تهران قدیم
هان زبانی است که امروزه در شمیرانات می شنویم.البته در برخی مناطق شمیرانات مانند شمشک ,امامه
, میگون و… این اختاط زبان اصیل ایرانی با زبان مازندرانی بیش ر شده است و گویش ها به سمت گویش
های مازندرانی سوق پیدا کرده است ولی ریشه زبان هان زبان شمیرانی است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0