يکشنبه, 30 شهريور 1399
  • ساعت : ۹:۱۵:۱۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 288
  • کد خبر : ۳۴۸۳
قصران قدیم كجا بوده است

سید علی اکبر متین گو

رودبارقصران با قصران تفاوت دارد

باید بدانیم قصران با رودبار قصران تفاوت دارد
قصران قدیم به مناطق شمالی حکیمیه که از غرب کلاک کرج شروع در مشرق دماوند را شامل میشود
گویند. این مناطق جزو لواسانات قدیم که بوده است که به آن قصران داخل یا قصر داخل میگفتند
یک قصران خارج یا قصر خارج نیز وجود دارد که به مجموع این دو قصر , قصران یعنی دو قصر
میگفتند. تهران امروزی نیز بخشی از ان بوده که پرداختن به این موضوع مورد بحث این مقاله نیست.
رودبار قصران نیز به مانند دیگر رودبار ها ,به منطقه یا مناطقی که سر منشا رود ها بوده است مانند
رودبار منجیل گفته میشود. رودبار قصران در اصل به مناطقی که سر منشا رود های قصران داخل
است گفته میشود که امروزه این منطقه وسیعتر گشته است.در این باره به نوشته
محمد حسن خان اعتماد السلطنه نتيجۀ مطالعات خود را دربارۀ قصران در نام هاى به مستشرق روسى
در تاريخ س هشنبه هفتم جمادى الادلى سنۀ ۱۲۹۶ چنين نوشته است:
«البته آنجناب اطلاع دارند و در كتب مورخين و جغرافيائى قديم ايران و عرب على الخصوص معجم
البلدان ياقوت حموى و غيره و ملاحظه فرموده اند كه بلوك قصران را در حوالى رى ضبط كرده اند و دو
قصران فرض نموده اند قصران عليا )داخل( و قصران سفلى )خارج( و آنچه محققين اين مايه به تحقيق
يافت هاند قصران سفلى عبارت از بلوك شميران است كه در جلگه طهران در دامنۀ رشتۀ البرز از قريه
لاكك واقعه در سمت شرق رود كرج الى چاهك كه الحال ح يكمه معروف است امتداد دارد و قصران
عليا همين لواسانات را م ىگويند كه از گردنه قوچك طرف شمال جلگه طهران كه شخص سرازير شده
از رودخانۀ جاجرود عبور نموده سمت شمال اين رودخانه اول بلوك لواسانات است كه به دو لواسان
تقسيم شده لواسان بزرگ و لواسان كوچك و اين لواسانات را حالا هم قصران عليا م ىگويند.
اینطور که معلوم است رودبار قصران مرز بین قصران ورویان است پس نباید به دنبال کوشک علی
کامه در رودبار قصران بلکه باید در قصران گشت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.2.0
    V5.7.2.0