پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

ردیف موضوع مناقصه نحوه برگزاری مهلت اخذ و ارسال اسناد زمان بازگشایی پاکات
1 مناقصه عمومی جمع آوری سگهای ولگرد یک مرحله ای عمومی 97/1/15 الی 97/2/1 97/2/2
2 مناقصه عمومی جمع آوری سگهای ولگرد یک مرحله ای عمومی 97/2/5 الی 97/2/25 97/2/26
3 مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی یک مرحله ای عمومی 97/2/29 الی 97/3/19 97/3/20
4 مناقصه عمومی آسفالت فینیشری سطح شهر یک مرحله ای عمومی 97/3/2 الی 97/3/22 97/3/23
5 مناقصه عمومی کانال سنگی کوهک تا پیام یک مرحله ای عمومی 97/3/23 الی 97/4/11 97/4/12
6 مناقصه عمومی اجرای پایه های پل آبشار واقع در محور افجه لواسان یک مرحله ای عمومی 97/4/12 الی 97/4/31 97/5/1
7 مناقصه عمومی احداث حوضچه آرامش شهرک آزادگان یک مرحله ای عمومی 97/4/13 الی 97/5/4 97/5/6
8 مناقصه عمومی آسفالت فینیشری سطح شهر یک مرحله ای عمومی 97/4/26 الی 97/5/13 97/5/14
9 تجدید مناقصه عمومی جمع آوری سگهای ولگرد یک مرحله ای عمومی 97/5/1 الی 97/5/20 97/5/21
10 تجدید مناقصه عمومی آسفالت فینیشری سطح شهر یک مرحله ای عمومی 97/6/13 الی 97/6/31 97/7/2
11

آگهی مناقصه عمومی احداث پارك بانوان لواسان

یک مرحله ای عمومی 97/09/18 الی 97/10/06 97/10/8
12 آگهی مناقصه عمومی احداث پارك بانوان لواسان يك مرحله اي عمومي 97/10/12 الي 97/10/30 97/11/01
13 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 98/03/01الي98/03/19 98/03/20
14 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
98/3/01الي98/03/19
98/03/20
15 آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی حجمي يك مرحله اي 98/03/20 الي 98/04/10 98/04/11
16 آگهي مناقصه عمومي اجراي جدول گذاري سطح شهر 98 يك مرحله اي 98/03/21الي98/04/11 98/04/12

5.5.5.0
گروه دورانV5.5.5.0