مولف اصلی : هنگام زلزله چه کارهایی انجام دهیم؟

زير عنوان:

زير عنوان: از سفرهای غیرملزوم در زمستان خودداری نمایید

در زمستان در یخبندان بستن زنجیر چرخ جهت جلوگیری از منع تردد لازم بوده که به نوبه خود نیازمند همراه داشتن ملزومات زمستانه مثل زنجیر چرخ است پس همیشه در زمستان زنجیر چرخ به همراه داشته باشیم چون احتیاط شرط عقل است.

زير عنوان: جهت مشاهده و مطالعه لطفا کلیک نمایید.

زير عنوان: جهت مشاهده و مطالعه لطفا کلیک نمایید.

زير عنوان: جهت مشاهده و مطالعه لطفا کلیک نمایید.


6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0